Публічна оферта Про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://union-ukraine.in.ua/  (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», та є офіційною і публічною пропозицією «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЮНІОН ЮА», далі іменується «Фонд», в особі президента фонду Майгер М.В. який діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

  1. Терміни та визначення:

Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для Досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».

Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей поточних або майбутніх проектів, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повну мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертвує.

Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючий ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації», Погоджують, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без Підписання письмовий примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.

Договір розміщено на сайті https://union-ukraine.in.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особин, що звертається до Фонду.

Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.

Права і обов’язки сторін:

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей поточних проектів або майбутніх, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриманий добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначеним у Договорі;

– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертвує триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін НЕ буде визначений Фондом.

Порядок Загальна доступу до звітів Фонду

Доступ до звітів Фонду здійснюється Шляхом розміщення їх на сайті в рубриці «Звіти».

Інша інформація може надаватися Фондом в порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з Перерахування пожертвування Несе Благодійник.

Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.